Historia Parafii

Już w okresie międzywojennym, w dzielnicy Ruda Śląska – Południowa, zamierzano wybudować kościół i utworzyć samodzielną parafię.
Zawiązano nawet Komitet Budowy Kościoła. Rozpoczęte w 1939 roku działania wojenne, uniemożliwiły realizację tych zamierzeń. Z uwagi na warunki polityczne, w jakich znalazł się kraj po wojnie, spełnienie pragnień mieszkańców Rudy Południowej okazało się daremne. W latach 60-tych podjęto intensywną zabudowę mieszkaniową. Dzielnica odtąd należała do parafii MB Różańcowej.
Jednak dopiero w 1980 roku otwarła się możliwość by móc starać się o pozwolenie na rozbudowę kościoła i utworzenie nowej samodzielnej parafii. Stało się to dzięki nowo powstałej w sierpniu 1980 roku „Solidarności”.

I już 30 grudnia tego samego roku, Wojewoda Katowicki wydał zezwolenie na rozbudowę istniejącego w Rudzie Śląskiej kościółka pw. św. Piusa X.
Zezwolenie dotyczyło też probostwa i domu katechetycznego. Ksiądz Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz w styczniu 1981 roku, zlecił prowadzenie tych prac ks. Józefowi Krawczykowi – ówczesnemu wikariuszowi z parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Goduli.
Od razu przystąpiono do prac przygotowawczych takich jak: poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji, co okazało się niesłychanie trudne z uwagi na gęstość zaludnienia w naszej dzielnicy, tereny objęte szkodami górniczymi oraz problemy stwarzane przez ówczesne Władze Miasta.
Podjęto równocześnie wykonywanie prac projektowych, w które zaangażowali się architekci: Aleksandra i Andrzej Gałkowscy oraz Jerzy Kubica. Teren pod budowę kościoła przy ulicy Szyb Powietrzny 8, został notarialnie przyjęty w lutym 1982 roku.
Przystąpiono od razu do przygotowania placu pod budowę. Wybudowano m. in. magazyn, który zaadoptowano, jako tymczasową kaplicę. Dnia 20 maja 1982 roku ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednarz dokonał poświęcenia placu budowy i od tej pory regularnie są tu odprawiane Msze święte i nabożeństwa. Niestety, atmosfera stanu wojennego sprawiła, że Władze Miasta, warunkują zatwierdzenie projektów od rezygnacji odprawiania nabożeństw w tymczasowym kościele.
Po dokonaniu jednak wielu problemów i ostatecznej interwencji Kanclerza Kurii Diecezjalnej Ks. Wiktora Skworca, pozwolenie na rozpoczęcie budowy probostwa i sal katechetycznych uzyskano w październiku 1982 roku. Po dwóch latach, obiekt był na tyle zrealizowany, że mogli w nim zamieszkać Księża i mogła odbywać się katechizacja. 30 stycznia 1983 roku Dekretem Ks. Biskupa, erygowana została parafia, a Proboszczem, mianowany został budowniczy ks. Józef Krawczyk. W marcu 1984 roku rozpoczęto zakładać fundamenty pod kościół, a 14 czerwca 1985 roku Ks. Biskup Herbert Bednorz dokonał wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia Probostwa i Domu Katechetycznego. Natomiast 4 grudnia 1987 roku Ks. Biskup Damian Zimoń dokonał poświecenia dolnego kościoła i od tego czasu nabożeństwa odprawiano właśnie w dolnym kościele. A dalsze prace przy budowie górnego kościoła trwały non stop. Na uwagę zasługuje wielkie ożywienie religijne Parafian, za czym idzie wielka ofiarność i zaangażowanie w prace.
Poza specjalistycznymi pracami, wszystkie roboty wykonywano systemem gospodarczym, przy udziale i ofiarności Parafian. Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa Pana Jana Gisdera, który już jako emeryt działu budowlanego KWK „WAWEL” zaangażował się w te budowę bez reszty. Przy pierwszym spotkaniu oświadczył:… – budowałem osiedla, ośrodki sportowe, domy wczasowe, niech zatem budowa kościoła będzie uwieńczeniem mojego życia. Panu Kierownikowi i Wszystkim, którzy tak serdecznie zaangażowali się w to wielkie dzieło, niech Bóg wynagrodzi obfitością łask.

W 1985 roku pomoc materialną podjęły też parafie Bruder Klausa w Bernie i św. Konrada w Zurychu. Była to pomoc doraźna, nie wyręczająca naszych Parafian, a jednak w sytuacjach najbardziej trudnych, ogromnie ważna.
W dniu 26 sierpnia 1990 roku Ks. Biskup Damian Zimoń, dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. św. Piusa X oraz poświecił dolny kościół pw. św. Mikołaja z Flue. Uroczystość odbyła się w pięknej słonecznej pogodzie z udziałem wielkiej liczby wiernych, zaproszonych gości z sąsiednich parafii jak również naszych współbraci ze Szwajcarii, z parafii Bruder Klausa. Obecni byli przedstawiciele Władz Miasta z ówczesnym Prezydentem Miasta Zygmuntem Żymełką na czele, a także przedstawiciele sąsiednich zakładów pracy z terenu Rudy Śląskiej.